Thủ tục hải quan của DN ưu tiên khi hệ thống gặp sự cố

Ngày 10/10/2014 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn 14427/BTC-TCHQ để hướng dẫn thủ tục hải quan đối vơi doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.
Theo đó, Công văn quy định:

Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống khai hải quan điện tử của doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hải quan bằng phương pháp thủ công sau khi thông báo cho cơ quan hải quan bằng văn bản/điện thoại/thư điện tử đã đăng ký về sự cố hệ thống.

Hồ sơ và thủ tục hải quan khi này sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 11887/BTC-TCHQ.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14427/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với DN ưu tiên trong trường hợp Hệ thống khai hải quan điện t gặp sự cố

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố như sau:

Khi xảy ra sự cố đối với Hệ thống khai hải quan điện t của doanh nghiệp ưu tiên, để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hải quan kịp thời, người khai hải quan có thể thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức thủ công sau khi đã thông báo cho cơ quan Hải quan bằng văn bản hoặc bằng điện thoại hoặc bằng thư điện tử đã đăng ký với cơ quan hải quan về sự cố Hệ thống khai hải quan điện tử;

Về thủ tục hải quan trong trường hợp Hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11887/BTC-TCHQ ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đưc biết và hướng dẫn các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ (42b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tham gia thảo luận

Avatar của bạn được hiển thị theo Mail khi đăng ký tại Gravatar.com

LƯU Ý: Nội dung nhận xét nên mang tính tích cực, vui lòng nhập bằng tiếng việt có dấu!

*