Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy 03/2015/TT-BGDĐT

Chưa được phân loại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH...